Тарас Шевченко
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!..
Т.Шевченко

Тренажер з правопису української мови


поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.

Підготовка до ЗНО. Завдання, відповіді та інтерактивні тести онлайн.

Регулярно займаючись на тренажері

перевіряйте свої знання

вивчайте і повторюйте правила

вдосконалюйте навички спілкування

піднімайте свій освітній рівень

ПЕРЕЙТИ ДО ВПРАВ

Особливості тренажера

Для знайомства з тренажером виконайте типове завдання

Знайдіть і виправте у навчальному завданні граматичні помилки згідно з правилами українського правопису* (поставте тире, будьте уважні з пробілами).


ПЕРЕВІРИТИ
ЦІКАВО
ПІДКАЗКА

* завдання в навчальній картці не цитата.

Граматичні правила та вправи

І. ФОНЕТИКА І ПРАВОПИС

ПРАВОПИС ПРИГОЛОСНИХ

Правопис приголосних
у кінці префіксів, чергування та уподібнення (асиміляція) приголосних
(класифікація приголосних звуків)
Спрощення
в групах приголосних
Зміни приголосних
перед суфіксами
- ськ(ий), - ств(о)
Вживання
м’якого знака

Вживання
апострофа

Подовження і подвоєння приголосних

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ

Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)

Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.

Чергування і
з іншими голосними

Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів

Правопис і та и
в префіксах і суфіксах

Правопис о та а,
о та у

Чергування е з о після шиплячих та й

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови

Фонетичні засоби
милозвучності мови

ІІ. ЛЕКСИКА

Слово і його лексичне значення Синоніми та антоніми
Омоніми і пароніми Застарілі слова й неологізми Фразеологізми і фразеологічні вирази

ІІІ. МОРФОЛОГІЯ І ПРАВОПИС

БУДОВА СЛОВА І ПРАВОПИС

Прості, складні і складені слова,
творення і правопис
складних слів

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

ЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Категорія відмінка. Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни ч. р. (-а(-я), -у(-ю))

Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

Прикметник як частина мови.
Розряди: якісні, відносні, присвійні

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Творення і правопис присвійних прикметників

Відмінювання прикметників

Правопис закінчень прикметників

ЧИСЛІВНИК

Загальна характеристика числівника

Відмінювання числівників

Правопис числівників
і відчислівникових складних слів

Зв’язок числівників з іменниками

ЗАЙМЕННИК

Загальне поняття про займенник

Відмінювання займенників

Вживання займенників

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Майбутній час
(простий, складний, складений)

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом

НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
ПРИСЛІВНИК

Загальна характеристика прислівника

Правопис прислівників, утворених від прикметників

Правопис прислівників, утворених від іменників

Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників

Правопис складних і складених прислівників

Правопис і та и в кінці прислівників

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК
ПРИЙМЕННИК

Загальна характеристика прийменників

Правопис прийменників

Розрізнення прийменників і префіксів

СПОЛУЧНИК

Загальна характеристика сполучників

Правопис сполучників

ЧАСТКИ

Загальна характеристика часток

Правопис часток

Написання не з різними частинами мови

ВИГУК

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів

IV. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Розділові знаки в простому реченні

Тире в простому реченні

Розділові знаки при непоширених прикладках

Однорідні члени речення

Відокремлені члени речення

Звертання

Вставні та вставлені конструкції
(слова, словосполучення, речення)

Порівняльні звороти.
Розділові знаки при конструкціях з як, мов, наче.

Складне речення

Загальна характеристика складних речень.
Коми в складносурядному та складнопідрядному реченнях.

Інші розділові знаки в складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових складних реченнях

Пряма мова і цитати

Мовна норма

Норми літературної мови — це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними і зразковими на певному історичному етапі.

Вживання ВЕЛИКОЇ букви
у власних назвах

Буква Ґ, звук [ґ] – вживання, вимова, написання

На́голос. При́нципи наголо́шування, пробле́мні ви́падки
(словник слів з наголосами до ЗНО-2020)

Відмінювання прізвищ
в українській мові
(іменникового та прикметникового типів)

Вживання давального відмінка
(вибір закінчення , -ю,/ -ові, -еві, -єві,
складні випадки керування)

Вживання кличного відмінка
(закінчення власних та загальних назв у кличному відмінку)

Фемінітиви
(іменники на означення осіб жіночої статі)

Написання слів разом, окремо, через дефіс
(відповіді на найпоширеніші питання)

Правопис географічних назв
(складні випадки написання)

Мовні жарти 😉
(першоквітневий випуск)

Відео на каналі

5 практичних порад філологам для ефективного пошуку +бонус

MS Word: транскрипція, частини слова та члени речення

Функції у MS Word: транскрипція, частини слова та члени речення

Рамка у Word: дипломні, курсові, лабораторні.

Рамка у Word для дипломних, курсових, лабораторних робіт та рефератів.

Шрифт-почерк Шевченка. Як інсталювати шрифт

Шрифт-почерк Т.Шевченка в MS Word. Як установити/інсталювати новий шрифт

MS Word 2016. Панель швидкого доступу.

1.1 MS Word 2016. Панель швидкого доступу.

Word 2016. Автотекст.

1.2 MS Word 2016. Автотекст.

Word 2016. Автозаміна.

1.3 MS Word 2016. Автозаміна.

MS Word 2016. Буфер обміну.

1.4 MS Word 2016. Буфер обміну.

Вітаємо з Новим роком правильно: 5 поширених помилок

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

«Як ми гово́римо» — робота Бориса Антоненка-Давидовича, присвячена чистоті української мови. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної й сучасної літератури, фольклору й живого народного мовлення, розмірковує про багатющу скарбницю мовної спадщини українського народу.

Вправи підготовлені за порадами Б. Антоненка-Давидовича, які він дає у своїй книжці.

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки

Новини сайту, побажання і зауваження

Висловити подяку авторам та підтримати розвиток проєкту донатами 💲 💲 💲 можете за посиланням нижче.
Створіть регулярний платіж на Patreon —
ваша допомога піде на створення нових уроків.

Щоб регулярно отримувати найсвіжішу інформацію про оновлення на сайті, вподобайте наші сторінки в мережі facebook.com та на YouTube